BASHKIA MAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Mat shpall
procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje dhe Mbrojtjes së
    Fëmijëve
    Kategoria e pagës III-a/1
  • Përgjegjës i Sektorit të Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe Arkeologjike
    Kategoria e pagës III-a/1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Fwd_ Shpallje