BASHKIA MAT – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Marrëdhënieve me Publikun dhe Juridike në Bashkinë Mat shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:

Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Sportit dhe Kulturës në Bashkinë Mat, Kategoria e pagës III-a/1

Niveli i diplomës: Master Shkencor në Shkenca shoqërore

Afati për dorëzimin e dokumenteve për :

LËVIZJE PARALELE: 21 tetor 2019

NGRITJE NË DETYRË: 28 tetor 2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :Shpallje Pergjegjes arsimi