BASHKIA MAT, VENDE TE LIRA PUNE

 • Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e
  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Mat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionet:
 • Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1
 • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale në Bashkinë Mat
  Kategoria e pagës II-b
 • Specialist i Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit dhe skuadrave lëvizëse të terrenit, në Sektorin e Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje dhe Mbrojtjes së Fëmijëve, në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje Pergjegjes Sektori Infrastruktures
 • Shpallje Drejtor Drejtorise Sherbimeve Sociale
 • Shpallje Specialiste e vleresimit nevojave