BASHKIA MAT, VENDE TË LIRA PUNE

PUNONJËS TË SHËRBIMIT TË MZSH-SË PËR NIVELIN BAZË TË SHËRBIMIT VENDOR TË MZSH-SË, SEKTORI I MZSH-SË BASHKIA MAT
Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 9/c, 14/1 e vijues të Ligjit nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të nenit 39 e vijues të VKM-së Nr.520, datë
25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të Urdhrit nr.411, datë 30.06.2020 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Bashkisë Mat”, Bashkia e Mat shpall procedurat e konkurrimit për vendet e lira :
– Personel drejtimi automjetesh zjarrfikëse, 1 (një) pozicion (niveli bazë),

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallja MZSH