BASHKIA MAT VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit
të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Mat shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionet :

  • Përgjegjës i Sektorit të Taksës së Pronës në Bashkinë Mat,
    Kategoria e pagës III-a/1
  • Pergjegjes i sektorit te takses se prones
  • Pergjegjes i sektorit te administrimit me nje ndalese, sistemeve dhe me nje IT
  • Specialist kontabiliteti ne sektorin e finances prane Drejtorise Ekonomike dhe e te ardhurave
  • Specialist i takses se prones ne sektorin e takses se prones
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_shpallje_procedure (1)