BASHKIA MAT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Mat shpall
procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil
për pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit të Vaditjes dhe Kullimit
    Kategoria e pagës III-a/1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje_Pergjegjes Sektorit Vaditjes dhe Kullimit