BASHKIA MAT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,
si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në
kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Juridike në Bashkinë Mat
shpall procedurat e lëvizjes paralele, dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për
pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Projekteve të Huaja, në Drejtorinë e
    Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje_Specialist menaxhimit projekteve huaja