BASHKIA MAT- SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

Specialist Urbanistikës pranë Sektorit Urbanistikës, Bashkia Mat, Kategoria e Pagës IV-a

Kandidatët fitues janë: 1. Eniada Mustafaj 71,16 pikë