BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

  • Specialist i Identifikimit, Mbikëqyrjes dhe Kujdesit për Familjet e Varfëra në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe Përkujdesjes së Shtresave në Nevojë, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1. Z. Albana Ndreu ( 89 pikë)

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 03.01.2020, ora 10:00, në mjediset e Bashkisë Mat.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Sportit dhe Kulturës Kategoria e pagës III-a/1

1. Armanda Ruçi (79 pikë)