BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Specialist i Urbanistikës pranë Sektorit të Urbanistikës, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, , njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1. Eniada Mustafaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet në mjediset e Bashkisë Mat në datën 26.11.2019 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë, e cila do të zhvillohet në datën 30.11.2019 ora 10:00