BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të të pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së konkurrimit për ngritjen në detyrë në shërbimin civil,

  • Përgjegjës i Sektorit të Mbrojtjes Civile dhe Pronave Kategoria e pagës III-a/1

Njofton se kandidati fitues është:

1. Agim Selita (82 pikë)