BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

  • Specialist i Urbanistikës pranë Sektorit të Urbanistikës, Drejtoria e Urbanistikës, Planifikimit dhe Menaxhimit të Territorit, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm :

  • nuk ka kandidatura të përzgjedhura.