BASHKIA MAT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të procedurës së
pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

 • Specialist i Licencimit, Tregjeve dhe Furnizimit Materialo-Teknik, në Sektorin e
  Infrastrukturës, në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat – Kategoria e pagës
  IV-a
  Kandidati i cili është shpallur fitues sipas raportit paraprak të komitetit të pranimit është:
  1. Drilon Suçi me 71 pikë
  Në lidhje me sa më sipër lejohet ankim me shkrim brenda 5 ditëve
 • Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe Menaxhimit të Faqes Elektronike,
  në Sektorin e Administrimit të Sistemeve, IT dhe Marrëdhënieve me Publikun, në
  Drejtorinë Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse – Kategoria
  e pagës IV-a
  Kandidati i cili është shpallur fitues sipas raportit paraprak të komitetit të pranimit është:
  1. Gjyslida Kola me 71 pikë
  Në lidhje me sa më sipër lejohet ankim me shkrim brenda 5 ditëve.
 • Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Projekteve të Huaja, në Drejtorinë e Shërbimeve
  Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a
  Kandidati i përzgjedhur nuk është paraqitur në të gjitha fazat e testimit, për këtë arsye
  procedura mbyllet pa fitues, për t’u rihapur përsëri.
  Në lidhje me sa më sipër lejohet ankim me shkrim brenda 5 ditëve
 • Specialist i Infrastrukturës, në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Shërbimeve
  Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a
  Kandidati i përzgjedhur nuk është paraqitur në të gjitha fazat e testimit, për këtë arsye
  procedura mbyllet pa fitues, për t’u rihapur përsëri.
  Në lidhje me sa më sipër lejohet ankim me shkrim brenda 5 ditëve.