BASHKIA MAT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të
pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për
plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

  • Drejtor Drejtorisë së Shërbimeve Sociale
    Kategoria e pagës II-b

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së konkurrimit për ngritjen
në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil, njofton se kandidati fitues është:  Erinda Likcani (72 pikë)