BASHKIA MAT, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 26 te Ligjit Nr. 152/2023 “Per nepunesin civil, i ndryshuar si dhe te pikes 31 te Kreut II, te Vendimit Nr. 242 date 18/03/2015, te Keshillit te Ministarve . Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”,

 • Pergjegjes i Sektorit te Menaxhimit te Projekteve te Huaja
  Kategoria e pages III-a/1

Njesia pergjegjese ne Bashkine Mat ne perfundim te procedures se konkurimit per ngritjen ne detyre njofton se kandidati fitues eshte: Sara Xhika (79 pike)

 

 • Specialist per ldentifikimin, Mbikeqyrjen dhe Kujdesit per Familjet e Varfera dhe
  Shtresat ne Nevoje, ne Sektorin e Ndihmes Ekonomike Paaftesise dhe Strehimit Social.
  ne Drejtorine e Sherbimeve Sociale – Kategoria e pages IV-a

Kandidati fitues eshte:. Enejda Cenameti me 71 pike

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit nr 152/1013 “Per nepunesin civil, i ndryshuar si dhe te Kreut
II te  Vendimit nr. 243. date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave. “Per pranimin levizjen
paralele  periudhe e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive. Njesia e menaxhimit
te Burimevc Njerczore ne Bashkine Mat ne perfundim  te procedures se
pranimit ne sherbimin civil njofton se per pozicionin:

 • Specialist Kontabiliteti ne Sektorin e finances, ne  Drejtorine Ekonomike dhe te ardhurave
  Kategoria e pages IV-a

Kandidati fitues eshte: Kujtime Likcani me 73 pike