BASHKIA MAT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të procedurës së
pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:
Specialist i taksës vendore, në Sektorin e Taksave Vendore, në Drejtorinë Juridike dhe
Taksave Vendore – Kategoria e pagës IV-a
Kandidati fitues është:
1. Era Progja me 75.2 pikë

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të procedurës së
pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:
Specialist për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje, në Sektorin e Barazisë Gjinore,
Dhunës në Familje dhe Mbrojtjes së Fëmijëve, në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale –
Kategoria e pagës IV-a
Kandidati fitues është:
1. Xhejsika Laçi me 75.2 pikë

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të procedurës së
pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:
Specialist i Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit dhe skuadrave lëvizëse të terrenit, në
Sektorin e Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje dhe Mbrojtjes së Fëmijëve, në Drejtorinë
e Shërbimeve Sociale – Kategoria e pagës IV-a
Kandidati fitues është:
1. Joana Ruçi me 71 pikë

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të procedurës së
pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:
Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Projekteve të Huaja, në Drejtorinë e Shërbimeve
Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a
Kandidati fitues është:
1. Gazmend Kazhani me 71 pikë