BASHKIA MAT, SHPALLJE FITUESI

Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve – Kategoria e pagës II-b
Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të
pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për
plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së konkurrimit për ngritjen
në detyrë, njofton se
kandidati fitues është:
1. Agron Hastoçi (79 pikë)

Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Taksave Vendore
Kategoria e pagës II-b
Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të
pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për
plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së konkurrimit për ngritjen
në detyrë, njofton se
kandidati fitues është:
1. Eduart Abazi (82 pikë)

Përgjegjës i Sektorit të Financës
Kategoria e pagës III-a/1
Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të
pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për
plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së konkurrimit për ngritjen
në detyrë, njofton se
kandidati fitues është:
1. Manushaqe Shkajoti (79 pikë)

Përgjegjës i Sektorit të Taksave Vendore
Kategoria e pagës III-a/1
Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të
pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për
plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së konkurrimit për ngritjen
në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, njofton se
kandidati fitues është:
1. Sara Çupi (79 pikë)