BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • Përgjegjës i Njësisë për koordinimin e integrimit europian dhe ndihmës së huaj Kategoria e pagës III-a/1

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Tomorr Bukaçi

Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 24.09.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.09.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Financës, Bashkia Mat
    Kategoria e pagës III-a/1

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

1. Drita Tusha

Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 24.09.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.09.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të ndihmës ekonomike dhe përkujdesjes së shtresave në nevojë Kategoria e pagës III-a/1

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

1. Enea Gjyla

Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 24.09.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.09.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.

 

  • Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Prokurimeve Publike
    Kategoria e pagës III-a/1

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

1. Eduart Abazi

Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 24.09.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.09.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.