BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAKPËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë, pranim nga jashtë shërbimit civil dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat, Kategoria e pagës II-b

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

1. Elson REÇI

Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 30.03.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 01.04.2020 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë Mat.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Protokollit dhe Arkivit, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, për këtë arsye procedura mbyllet për mos paraqitje të asnjë kandidati në asnjë nga fazat e aplikimit.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm, Bashkia Mat Kategoria e pagës III-a/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, për këtë arsye procedura mbyllet për mos paraqitje të asnjë kandidati në asnjë nga fazat e aplikimit.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Financës, Bashkia Mat Kategoria e pagës III-a/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, për këtë arsye procedura mbyllet për mos paraqitje të asnjë kandidati në asnjë nga fazat e aplikimit.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës, Bashkia Mat Kategoria e pagës III-a/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, për këtë arsye procedura mbyllet për mos paraqitje të asnjë kandidati në asnjë nga fazat e aplikimit.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Zyrave me Një Ndalesë, Sistemeve dhe IT, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, për këtë arsye procedura mbyllet për mos paraqitje të asnjë kandidati në asnjë nga fazat e aplikimit.