BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve dhe periudhës së ankimeve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin

  • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat, Kategoria e pagës II-b

–  nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Protokollit dhe Arkivit, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

-nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

-nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Financës, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

– nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

– nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Zyrave me Një Ndalesë, Sistemeve dhe IT, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1

– nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë.