BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

  • Specialist i Sportit në Sektorin e Arsimit, Sportit dhe Kulturës pranë Drejtorisë së Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1. Malvina Tosku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 10.03.2020 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 13.03.2020 ora 10.00.