BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E LARTË DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26, 32 e vijues të ligjit Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Kreut III, VIII të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, ndryshuar me VKM nr.388 date 06.05.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 118, datë 05/03/2014”, Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i krijuar ne Urdhrin Nr. 322, datë 28.08.2019 të Kryetarit të Bashkisë, KPP në përfundim të procedurës së konkurimit për pranim në shërbimit civil për pozicionin :

  • Sekretar i Përgjithshëm ,Kategoria e pagës I-b

Njofton se kandidati fitues është:

1. Ervin Hysa (80 pikë)