BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i perzgjedhur per te vazhduar fazen e dyte te testimit eshte:

 • Specialist i Licencimit, Tregjeve dhe Furnizimit Materialo-Teknik, ne Sektorin e
  lnfrastruktures, ne Drejtorine e Sherbimeve Bashkiake, Bashkia Mat – Kategoria e
  pages IV-a

1. Drilon Suçi

Testimi me shkrim do te zhvillohet, ne mjediset e Bashkise Mat ne daten 08.05.2024 ora
10.00, kandidatet te cilet kane grumbulluar ne vleresimin me shkrimm  shume se
gjysmen e pikeve do te kalojne ne intervisten e strukturuar me goje ne daten 13.05.2024
ora 10.00.

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i perzgjedhur per te vazhduar fazen e dyte te testimit eshte:

 • Specialist i infrastruktures, ne Sektorin e Infrastruktures. ne  Drejtorine: e Sherbimeve
  Bashkiake – Kategoria e pages IV-a

Adenisa Hystuna

Testimi me shkrim do te zhvillohet, ne mjediset e Bashkise Mat ne daten 08.05.2024 ora 10.00, kandidatet te cilet kane grumbulluar ne vleresimin me shkrimm  shume se
gjysmen e pikeve do te kalojne ne intervisten e strukturuar me goje ne daten 13.05.2024, ora 10.00.

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në
shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i perzgjedhur per te vazhduar fazen e dyte te testimit eshte:

 • Specialist, ne Sektorin e Menaxhimit te Projekteve te huaja, ne Drejtorine e
  Sherbimeve Bashkiake,  Kategoria e pages IV-a

1. Esmealda Brahalilaj

Testimi me shkrim do te zhvillohet, ne mjediset e Bashkise Mat ne daten 08.05.2024 ora 10.00, kandidatet te cilet kane grumbulluar ne vleresimin me shkrimm  shume se
gjysmen e pikeve do te kalojne ne intervisten e strukturuar me goje ne daten 13.05.2024, ora 10.00.

 

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar si dhe te
Kreut III, Pika 24 Te Vendirnit nr. 242, dale 18/03/2015, Te Keshillit Te Ministravc, Njesia
e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Mat ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per pembushjen e kushteve per ngritjen ne detyre, pranim nga
jashte sherbimit civil, si dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per
konkurrim njofton se per pozicionin e meposhtem:

 • Drejtor i Drejtorise se Mbrojtjcs Civile dhe Pronave, Bashkia Mat
  Kategoria e pages II-b

Kandidatet e kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit jane:

1. Nezir Sinani

Testi me shkrim do te zhvillohet me date 03.05.2024 ora 10:00. ne mjediset e Bashkise
Mat.

Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet me date 07.05.2024 ne 10:00, ne mjediset
e Bashkise Mat.