BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 43 e vijues të VKM-së Nr.520, datë 25.7.2019 “Për
miratimin e rregullores për shërbimin e e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Komisioni i
testimit për pranimin në shërbimin e MZSH-së, në përfundim të verifikimit paraprak të
kandidatëve, njofton se aplikantët e kualifikuar që do të marrin pjesë në testim për vende të
lira në Sektorin e MZSH-së, janë:

  •  Serxho Metra

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 11.06.2024 ora
10.00. Aplikantët që kanë marrë 70% të pikëve të përcaktuara për testin me shkrim, njoftohen
për të vazhduar procesin e testimit të aftësive fizike