BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 18 e vijues i Ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, si dhe të nenit
11/5 e vijues të VKM-së 452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të
policisë bashkiake”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në
përfundim të vlerësimit të kryer nga Komisioni Përzgjedhës të kandidatëve që morën pjesë
në testimin e aftësive fizike në konkurrimin për pozicionet për punonjës të policisë
bashkiake, njofton se rezultat e konkurrentëve, janë si vijon:

1. Afrim DEMIRNELI 18 pikë
2. Amarildo HOTI 15.75 pikë
3. Arjeta KËRTUKA 17 pikë
4. Elton PICRRI 18 pikë
5. Elidon KURTI 16.75 pikë
6. Përparim KUKA 18 pikë
7. Sidorela HYSA 17 pikë

Intervista do të zhvillohet, në datën 04.06.2024 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë
grumbulluar në vlerësimin e testimit të aftësive fizike më shumë se 60% të pikëve (nga 20
pikë totali) do të kalojnë në fazën tjetër të konkurrimit, atë të intervistës.

Kandidati jo fitues ka të drejtë të bëjë ankim me shkrim në Komisionin Përzgjedhës për
rezultatin e pikëve. Afati i ankimit fillon brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike nga momenti
i njoftimit. Komisioni përzgjedhës njofton vendimin brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike
nga data e përfundimit të afatit ankimor