BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  • Përgjegjës i Sektorit të Vaditjes dhe Kullimit
    Kategoria e pagës III-a/1

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të
Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak
të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim nga jashtë
në shërbimin civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim,
njofton se për pozicionin e mësipërm:

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Asllan Progja
Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 06.06.2024 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë
Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.06.2024 ora 09:00, në mjediset
e Bashkisë Mat.