BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  • Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të
Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe
kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e
mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Procedura mbyllet për shkak të mosparaqitjes së asnjë kandidat.

 

  • Specialist i Pronës, në Sektorin e Mbrojtjes Civile dhe Pronave, në Drejtorinë e
    Mbrojtjes Civile dhe Pronave– Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të
Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe
kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i
kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, është:
1. Belisa Krosi
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 11.06.2024 ora
10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 14.06.2024
ora 10.00.

 

  • Specialist i Muzeut, në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe
    Arkeologjike, në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a

Njofton se kandidati i kualifikuar për të
vazhduar fazën e dytë të testimit, është:
1. Laureta Kurti
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 11.06.2024 ora
10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën
e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 14.06.2024 ora 10.00.

 

  • Specialist i Turizmit, në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe Arkeologjike,
    në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a (2 pozicione)

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të
testimit, janë:
1. Sara Terziu
2. Ardi Malaj
Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 11.06.2024 ora
10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e
pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 14.06.2024 ora 10.00.