BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të
Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave
të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e
mëposhtëm:

  • Përgjegjës i Sektorit Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje
    dhe Mbrojtjes së Fëmijëve
    Kategoria e pagës III-a/1

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Ortenca Salaj
Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 03.06.2024 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë
Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.06.2024 ora 09:00, në mjediset
e Bashkisë Mat.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe Arkeologjike
    Kategoria e pagës III-a/1

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Suzana Kurti
Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 03.06.2024 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë
Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.06.2024 ora 09:00, në mjediset
e Bashkisë Mat.