BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të
Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve dhe periudhës së ankimeve, për përmbushjen e kushteve të
lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton
se për pozicionin e mëposhtëm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

  • Përgjegjës i Sektorit të Vaditjes dhe Kullimit
    Kategoria e pagës III-a/1
  • Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes
    në detyrë.