BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 • Përgjegjës i Sektorit Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje dhe Mbrojtjes së
  Fëmijëve
  Kategoria e pagës III-a/1

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve dhe periudhës së ankimeve, për përmbushjen e kushteve të
lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton
se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes
në detyrë.

 

 • Përgjegjës i Sektorit të Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe Arkeologjike
  Kategoria e pagës III-a/1

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve dhe periudhës së ankimeve, për përmbushjen e kushteve të
lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton
se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes
në detyrë.

 

 • Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit
Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil

 

 • Specialist i Muzeut, në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe
  Arkeologjike, në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të Kreut
VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil.

 

 • Specialist i Pronës, në Sektorin e Mbrojtjes Civile dhe Pronave, në Drejtorinë e Mbrojtjes
  Civile dhe Pronave

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit
Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil.

 

 • Specialist i Turizmit, në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe
  Arkeologjike, në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a (2
  pozicione)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit
Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil