BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit
Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

  • Specialist i Inventarizimit të Aktiveve dhe Normave të Konsumit, në Sektorin e Financës,
    në Drejtorinë Ekonomike dhe e të Ardhurave, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.

  • Specialist i taksës vendore, në Sektorin e Taksave Vendore, në Drejtorinë Juridike
    dhe Taksave Vendore – Kategoria e pagës IV-a

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.