BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të
Kreut III, Pika 24 të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia
e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë, pranim nga
jashtë shërbimit civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për
konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile dhe Pronave, Bashkia Mat
  Kategoria e pagës II-b

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Nezir Sinani
Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 03.05.2024 ora 10:00, në mjediset e Bashkisë
Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07.05.2024 ora 10:00, në mjediset
e Bashkisë Mat

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe
kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,

 • Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe Menaxhimit të Faqes
  Elektronike, në Sektorin e Administrimit të Sistemeve, IT dhe Marrëdhënieve me
  Publikun, në Drejtorinë Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve
  Mbështetëse – Kategoria e pagës IV-a

Njofton se kandidati i
kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, është:
1. Gjysilda Kola

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 08.05.2024 ora
10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 13.05.2024
ora 10.00.

 

 • Specialist i Infrastrukturës, në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Shërbimeve
  Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a
 • Njofton se kandidati i
  kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, është:
  1. Adenisa Hystuna

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 08.05.2024 ora
10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 13.05.2024
ora 10.00.

 

 • Specialist i Licencimit, Tregjeve dhe Furnizimit Materialo-Teknik, në Sektorin e
  Infrastrukturës, në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat – Kategoria e
  pagës IV-a

Njofton se kandidati i
kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, është: 1. Drilon Suçi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 08.05.2024 ora
10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 13.05.2024
ora 10.00.

 

 • Specialist, në Sektorin e Menaxhimit të Projekteve të Huaja, në Drejtorinë e
  Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a

Njofton se kandidati i
kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, është:1. Esmeralda Brahalilaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 08.05.2024 ora
10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se
gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 13.05.2024
ora 10.00.

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe
kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për këtë pozicion
nuk ka asnjë kandidat të përzgjedhur, për këtë arsye procedura konsiderohet e mbyllur pa
kandidat.

 • Specialist i Pronës, në Sektorin e Mbrojtjes Civile dhe Pronave, në Drejtorinë e
  Mbrojtjes Civile dhe Pronave– Kategoria e pagës IV-a