BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit
Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mëposhtëm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.

 • Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, Median dhe Menaxhimit të Faqes Elektronike –
  Kategoria e pagës IV-a
 • Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
  shërbimin civil.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit
Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mëposhtëm  nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.

 • Specialist i Pronës, në Sektorin e Mbrojtjes Civile dhe Pronave, në Drejtorinë e Mbrojtjes
  Civile dhe Pronave

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mëposhtëm  nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.

 • Specialist i Infrastrukturës, në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Shërbimeve
  Bashkiake.
 • Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
  shërbimin civil.

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mëposhtëm  nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.

 • Specialist i Licencimit, Tregjeve dhe Furnizimit Materialo-Teknik, në Sektorin e
  Infrastrukturës, në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat – Kategoria e pagës
  IV-a
  Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
  shërbimin civil

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mëposhtëm  nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.

 • Specialist, në Sektorin e Menaxhimit të Projekteve të Huaja, në Drejtorinë e
  Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës IV-a
  Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
  shërbimin civil.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve dhe periudhës së ankimeve, për përmbushjen e kushteve të
lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton
se për pozicionin e mëposhtëm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

 • Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile dhe Pronave
  Kategoria e pagës II-b

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes
në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil.