BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të
Kreut III, Pika 24 të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia
e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë, pranim nga
jashtë shërbimit civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për
konkurrim Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Bashkia Mat
Kategoria e pagës II-b njofton se për pozicionin e mësipërm:

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
1. Erinda Likcani

Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 15.03.2024 ora 09:00, në mjediset e Bashkisë
Mat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.03.2024 ora 09:00, në mjediset
e Bashkisë Mat.
Data: 26.02.2024