BASHKIA MAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Specialist për Identifikimin, Mbikëqyrjen dhe Kujdesit për Familjet e Varfëra dhe Shtresat
në Nevojë, në Sektorin e Ndihmës Ekonomike, Paaftësisë dhe Strehimit Social, në
Drejtorinë e Shërbimeve Sociale – Kategoria e pagës IV-a
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit
Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil.

Specialist Kontabiliteti, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe e të
Ardhurave – Kategoria e pagës IV-a
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit
Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk
ka kandidatura të përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil.

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Projekteve të Huaja, në Drejtorinë e
Shërbimeve Bashkiake – Kategoria e pagës III-a/1
Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII,
të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve dhe periudhës së ankimeve, për përmbushjen e kushteve të
lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton
se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes
në detyrë.