BASHKIA MAT, NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve dhe periudhës së ankimeve, për përmbushjen e kushteve të
lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton
se për pozicionin e mësipërm: Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Bashkia Mat

Kategoria e pagës II-b nuk ka kandidatura të përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes
në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil.