BASHKIA MALLKASTER – SHPALLJE FITUESI

Në  zbatim nenit 26 të ligjit nr.152/2013,” Për nëpunësin civil “ I ndryshuar , VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese , Njësia e Menaxhimit  të Burimeve Njerëzore njofton se në përfundim të fazës së dytë të vlerësimit të procedurës për pranimin nga jashtë sistemit të shërbimit civil nxjerr rezultatet  për  fituesin .

Për pozicionin :

  • Përgjegjës Sektori,Sektori I planifikimit dhe zhvillimir të territorit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te territorit , kategoria III-a/1

Shpallet fituese :

Z. Mirel  Mehmetaj