BASHKIA MALLKASTER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit m.152/2013, “Per nepunesin civil” i ndryshuar, VKM nr. 243, date
18.3.2015,”Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhc ernerimin ne kategorine
ekzekutive , VKM Nr.142 date 12.03.2014, “Per pershkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve
te punes ne institucionet e administrates shteterore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar,
si dhe te kreut II, III, IV te Vendimit Nr.242, date 18.03.2015, i ndryshuar, Njesia e
Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Mallakaster, njofton se nga vleresimet e
aplikanteve per shpalljet e dates 08.04.2024, kandidate fitues te vleresimit per proceduren e
pranimit nga jashte sistemit te sherbimit civil per kategorite ekzekutive jane perkatesisht si
me poshte:

1. Per pozicionin: Specialist i Tarim – Taksave, Sektori i Tatim – Taksave, kategoria
IV-a shpallet fitues Znj.Gerta Malasi.
2. Per pozicionin: Specialist Page, Sektori i Finances, kategoria IV-a shpallet fitues
Znj Matilda Llanaj.