BASHKIA MALLAKASTER, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015,date 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07 2019 ”Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhë Shpetimin”, “Emërimi,lirimi dhe përjashtimi I personeli të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimin Nr.10 datë 29.12.2023 “Për miratimin e strukturës, organikës, kategoritë/klasat e pagave për punonjësit e Bashkisë Mallakastër, institucioneve në varësi, funksioneve të transferuara dhe të deleguara për vitin 2024, , Bashkia Mallakastër njofton se në Sektorin e MZSH-sës shpallen 1 (një) vend i lire pune në nivelin bazë në pozicionin:

 

  • Luftues/shpëtues 1(një) pozicion,në nivelin bazë,

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallja zjarrfiksja shkurt 2022 (1) (3)