BASHKIA MALLAKASTËR – SHPALLJE FITUESI

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr.152/2013, “për nëpunësin civil”i ndryshuar, dhe të Kreut III të Vendimit Nr.243,datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mallakastër, njofton se për shpalljet e datës 30.09.2019,kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

  • Për pozicionin:Specialist i Sektorit të Emergjencave Civile,Drejtoria Juridike dhe Marrdhëniet me Publikun ,kategoria IV-B  kualifikohet Lame Zotaj.

 

  • Sektori i Emergjencave Civile,Drejtoria Juridike dhe Marrdhëniet me Publikun ,kategoria III-a/1 kualifikohet Z.Izet Ymeraj.