BASHKIA MALLAKASTËR SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive , dhe “Vendimit Nr. 242, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Mallakastër,  njofton se për shpalljet e datës 24.07.2020, kandidatë fitues  janë :

Për pozicionin:

 1. Drejtor Drejtorie, Drejtoria e Burimeve Njerëzore,Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse ,kategoria II-b,Laureta Saliaj.
 2. Drejtor Drejtorie,Drejtoria e Administrimit ,Zhvillimit të Territorit dhe Kadastrës,Kategoria II-b,Mirel Mehmetaj .
 3. Përgjegjës Sektori,Sektori i Financës ,kategoria III-a/1,Qatip Salaj,
 4. Përgjegjës Sektori,Sektori i Kadastrës,kategoria III-a/1,Naim Allkaj,
 5. Përgjegjës Sektori,Sektori i Kulturës,Turizmit dhe Sporteve,kategoria III-a/1, Z.Ali Shametaj,
 6. Specialist Jurist,Sektori Juridik , kategoria IV-a,Marjola Shehaj,
 7. Specialist Mjedisi,Sektori Pyjeve dhe Mjedisit , kategoria IV-b, Znj.Vjosana Malkaj,
 8. Specialist Veteriner,Sektori i AKU-së , kategoria IV-a,Xhevit Sinaj,
 9. Specialist Llogaritar,Sektori i Financës , kategoria IV-b, Fatmir Alimerkaj.
 10. Specialist Transporti ,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse ,kategoriaIV-b,Armando Hasanbashaj,
 11. Specialist Arkive,Sektori i Burimeve Njerëzore , kategoria IV-a, Eralda Muçaj,
 12. Specialist i Sporteve ,Sektori i Kulturës ,Turizmit dhe Sporteve , kategoria IV-b,Arben Ahmetaj,
 13. Specialist i Zyrës me një Ndalesë, Sektori i Shërbimeve Mbështetës ,kategoria IV-b,Edlira Muçi,
 14. Specialist i Tatim -Taksave,Sektori i Tatim -Taksave , kategoria IV-a,Elson Hoxhaj,
 15. Specialist Protokolli, , kategoria IV-b,Elona Sinanaj,
 16. Specialist PAK,Njësia Administrative Fratar , kategoria IV-b,Merushe Meminaj,
 17. Specialist i Ndihmës Ekonomike,Njësia Administrative Fratar IV- b,Besnike Likaj.