BASHKIA MALLAKASTËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015,date 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07 2019 ”Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhë Shpetimin”, “Emërimi,lirimi dhe përjashtimi i personelit të Shërbimit të MZSH-së”, vendimit Nr.08 datë 29.12.2022 “Për miratimin e strukturës, organikës, kategoritë/klasat e pagave për punonjësit e Bashkisë Mallakastër, institucioneve në varësi, funksioneve të transferuara dhe të deleguara për vitin 2023, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mallakastër, njofton se nga shpallja e datës13.03.2023, kandidat fitues i vlerësimit për proçedurën e pranimit në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri në nivelin bazë është :

 

1. Për pozicionin: Luftues/Shpëtues në Sektorin e MZSH-së shpallet fitues

Z.Denis Hysenaj.