BASHKIA MALLAKASTËR – PLANI VJETOR

 

“MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TË  PRANIMEVE NË SHËRBIMIIN CIVIL NË BASHKINË MALLAKASTËR DHE INSTITUCIONEVE NË VARËSI,PËR VITIN 2020”

Në mbështetje të Neni 64, gërma  J  Ligjit  Nr. 139/2015,datë 17.12.2015Për vetëqeverisjen vendore”, Neneve 18 dhe 19Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”,i ndryshuar, të pikës 11VKM-së Nr. 108,datë 26.02.2014Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKB nr.104 ,datë 20.12.2019; konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr.1962/1 Prot  datë 30.12.2019 “Kthim përgjigje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit Bashkiak Mallakastër”; në  Urdhrin Ekzekutiv nr. 533/1 datë 30.12.2019 të Kryetarit të Bashkisë, për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Bashkisë, raportit të NJMB-së për “ Planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil në Bashkinë Mallakastër dhe institucioneve në varësi për vitin 2020”, sipas listës së mëposhtme të pozicioneve me kategoritë ,klasat dhe grupet përkatëse të administrimit.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Plani vjetor 2020 Bashkia Mallakaster (1)