Bashkia Mallakastër – Njoftim paraprak

 

 

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Mallakastër,  njofton se për shpalljet e datës 26.01.2018,kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

 1. Për pozicionin: Specialist i Auditit të Brendshëm, Sektori i Auditit të Brendshëm, kategoria IV-A kualifikohet Znj.Valdete Saliaj.
 2. Për pozicionin: Specialist i Marrdhënieve me Publikun, Sektori i Marrdhënieve me Publikun, Drejtoria Juridike dhe Marrdhëniet me Publikun,kategoria IV-B kualifikohet Z.Godo Jazaj.
 3. Për pozicionin: Specialist i Emergjencave Civile, Sektori i Statistikave dhe Emergjencave Civile,Drejtoria Juridike dhe Marrdhëniet me Publikun,kategoria IV-B kualifikohet Z.Resmi Shanaj.
 4. Për pozicionin: Specialist Jurist, Sektori Juridik,Drejtoria Juridike dhe Marrdhëniet me Publikun,kategoria IV-A kualifikohet Znj.Aurora Heqimaj.
 5. Për pozicionin: Specialist i Tatim -Taksave, Sektori i Tatim -Taksave,Drejtoria Ekonomike,kategoria IV-B kualifikohet Z.Agetin Merkaj.
 6. Për pozicionin: Specialist i Tatim -Taksave, Sektori i Tatim -Taksave,Drejtoria Ekonomike,kategoria IV-B kualifikohet Z.Çapajev Aliaj.
 7. Për pozicionin:Specialist,Sektori i Shërbimit Social të Integruar,Drejtoria e Çështjeve Sociale,kategoria IV-B kualifikohet Znj.Mjaftime Shehaj.
 8. Për pozicionin:Specialist i ndihmës ekonomike ,Sektori i Shërbimit Social të Integruar,Drejtoria e Çështjeve Sociale,kategoria IV-A kualifikohet Z.Lavdosh Kasaj.
 9. Për pozicionin:Specialist,Sektori i Pyjeve dhe Mjedisit,Drejtoria e Mjedisit,kategoria IV-B kualifikohet Z.Sinan Cenaj.

 

 1. Për pozicionin:Specialist i Trashëgimisë Kulturore,Sektori i Kulturës ,Turizmit dhe Sporteve,Drejtoria e Çështjeve Sociale,kategoria IV-B kualifikohet Z.Klodjan Shehaj.
 2. Për pozicionin:Specialist Veteriner,Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Shërbimeve Veterinare,Drejtoria e Mjedisit,kategoria  IV-B kualifikohet Z.Mevlan Hoxha.
 3. Për pozicionin:Specialist i Kordinimeve me BE,Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,kategoria IV-B kualifikohet Znj.Albana Delilaj.
 4. Për pozicionin:Specialist,Sektori i Financës,Drejtoria Ekonomike,kategoria IV-A kualifikohet Z.Qatip Salaj.
 5. Përpozicionin:SpecialistAsetesh,Sektori i Financës,Drejtoria Ekonomike,kategoria IV-A kualifikohet Znj.Natasha Osmënaj.