BASHKIA MALLAKASTËR – 7 VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Mallakastër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

1 – Specialist Sektori,Sektori Emergjencave Civile , kategoria IV-b

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale/Shkenca Ekzakte/Bio-Kimi/Shkenca Shoqërore Niveli minimal i diplomës “Diplome e Nivelit të Parë” :  SHPALLJE SPECIALIST EMERGJENCAVE CIVILE 2 VENDE TETOR 2019 1

2-  Specialist Sektori ,Sektori i Koordinimeve dhe Projekteve me BE , kategoria IV-b

Lloji i diplomës  “Shkenca humane/sociale/shoqërore” : SHPALLJE SPECIALIST I KORDINIMEVE DHE PROJEKTEVE ME BE 2019 1

3-Specialist ,Sektori Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit, kategoria IV-a

Lloji i diplomës “inxhinier ndërtimi”, Inxhinieri/Inxhinier Gjeodet , Inxhiner gjeomatik, urbanist . Niveli minimal i diplomës “Diplome e Nivelit të Parë” : SHPALLJE SPECIALIST I PLANIFIKIMIT TE TERRITORIT DHE PROJEKTIMIT TETOR 2019

4- Drejtor, Drejtoria e Çështjeve  Sociale, kategoria: II-b 

Lloji i diplomës shkenca ekonomike/juridike/sociale,Gjuhë-Letersi : SHPALLJE DREJTOR I CESHTJEVE SOCIALE TETOR 2019.

5-  Pergjegjes i Sektorit të Koordinimeve dhe Projekteve te BE, kategoria: III-a/1

Lloji i diplomës  “Shkenca humane/sociale/shoqërore” : SHPALLJE PERGJEGJES I KOORDINIMEVE DHE PROJEKTEVE ME BE TETOR 2019.

6-Përgjegjës Sektori, Sektori i Emergjencave  Civile, kategoria: III-a/1, Drejtoria Juridike dhe Marrëdhëniet me Publikun .

Lloji i diplomës shkenca natyrore/matematike/informatikë/elektronikë :SHPALLJE PERGJEGJES TE EMERGJENCAVE CIVILE TETOR 2019

7-Përgjegjës protokolli, , kategoria III-a  

Lloji i diplomës “shkenca juridike”, “Shkenca filologjike, “Shkenca Sociale” . Niveli  i diplomës “Diplome e Nivelit të Dytë” : SHPALLJE PERGJEGJES PROTOKOLLI TETOR 2019 222 (1)