BASHKIA MALIQ, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”  Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”,  Vendimi i Këshillit të Bashkisë Nr. 105 datë 19.12.2022 “Për miratimin e numrit të punonjësve, nivelin e pagave të Administratës të Bashkisë dhe strukturave të tjera”, Urdhërit të Kryetarit nr. 712 datë 30.12.2022 “Për miratimin e numrit të punonjesve, nivelin e pagave të administratës së Bashkisë dhe strukturave të tjera” lidhja nr. 11 Sektori i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, 

  • 1 (nje)  pozicion Asistent Zjarrfikës- Punonjës i MZSH  në Bashkinë e Maliqit, (niveli bazë)
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Pozicioni- Asistent Zjarrfikes