BASHKIA MALIQ – SHPALLJE FITUESI

 

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar , si dhe  të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar , Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore konstatoi se pas përfundimit të afatit të dorëzimit të dokumentave, në datën 28.02.2020, për fazën e lëvizjes paralele për pozicionin:

  1. Koordinator Integrimi, Bashkia Maliq – kategoria IV-a;

Nuk ka asnjë kandidat që të ketë aplikuar për fazën e lëvizjes paralele.