BASHKIA MALËSI E MADHE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni  Bashkia Malësi e Madhe  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për 2 pozicione:

“Specialist Jurist pranë Sektorit Juridik,” 

në Sektorin  Juridik  të Bashkisë Malësi e Madhe, Kategoria e pagës III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil 2 specialista jurista