BASHKIA MALËSI E MADHE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Institucioni Bashkia Malësi e Madhe shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Përgjegjës Sektori në Sektorin e Tatim-Taksave
  • kategoria e pagës IIIa/1.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje Pergjegjes i Taksave