BASHKIA MALËSI E MADHE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni  Bashkia Malësi e Madhe  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për 4 pozicione:

 

 

 “1 Specialist Financë/Arkivë/Protokoll” – Njësia Administrative Qendër, Kategoria e pagës III-b

 “1 Specialist Financë/Arkivë/Protokoll”–Njësia Administrative Kelmend, Kategoria e pagës III-b

“1 Specialist Financë/Arkivë/Protokoll” – Njësia Administrative Shkrel, Kategoria e pagës III-b

“1 Specialist Financë/Arkivë/Protokoll”–Njësia Administrative Gruemirë, Kategoria e pagës III-b

 

 Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Specialist finance.protokoll.arkive